• BIST 107.284
 • Altın 151,606
 • Dolar 3,6790
 • Euro 4,3207
 • Trabzon 18 °C
 • Giresun 17 °C
 • Ordu 18 °C
 • Rize 20 °C
 • Gümüşhane 10 °C
 • Samsun 19 °C
 • Bayburt 9 °C
 • Artvin 12 °C

TFF yöneticisinden çarpıcı şike süreci değerlendirmesi

TFF yöneticisinden çarpıcı şike süreci değerlendirmesi
UE­FA’nın Fe­ner­bah­çe’nin Trab­zons­por için ‘teş­vik pri­mi ver­di­ler’id­di­asıy­la baş­vu­ru­su üze­ri­ne Bor­do-Ma­vi­li­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­sı­nın yan­kı­la­rı sü­rü­yor.
TFF yöneticisinden çarpıcı şike süreci değerlendirmesi TFF yöneticisinden çarpıcı şike süreci değerlendirmesi

UEFA’nın 17 Temmuz’da açıklayacağı karar öncesi so­ru­la­rı­mı­zı ya­nıt­la­yan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si olan Trab­zon kö­ken­li Tay­lan Üner, bun­la­rın yersiz ça­ba­lar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Fe­ner­bah­çe'nin de­lil di­ye or­ta­ya at­tı­ğı şey­ler mah­ke­me­ler sı­ra­sın­da da ko­nu­şul­du, etik ku­ru­lu­nun ra­po­run­da da var.

Meh­met Yıl­dız'ın Mec­nun Ot­yak­maz’a söy­le­dik­le­ri­ni son­ra­dan sa­de­ce işit­tim de­di­ği or­ta­ya çık­tı. Meh­met Yıl­dız di­yor ki fut­bol­cu­lar ara­la­rın­da ko­nu­şur­ken ben duy­dum di­yor. Bun­lar al­gı­yı de­ğiş­tir­mek için ya­pı­lan şey­ler. Bu id­di­alar ilk de­fa gün­de­me gel­mi­yor ve ar­ka­sın­da de­lil yok” ifadelerini kullandı.

‘ONLAR DA ÇOK RAHATSIZ’

UE­FA’ya gi­den şi­ka­yet­le­rin sa­de­ce bu iki ku­lüp­ten ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Üner, “Ga­la­ta­sa­ray'ı, Si­vas'ı var. Baş­ka ku­lüp­ler var. UE­FA da ye­ter ar­tık di­ye­bi­lir. Her şe­yi di­ye­bi­lir.  UE­FA'yı za­ten ma­il­ler­le faks­lar­la dur­ma­dan ra­hat­sız edi­yor­lar.UE­FA bu ko­nu­da son de­re­ce ra­hat­sız. 17 Tem­muz'da ye­ter ar­tık de­yip işin için­den çı­ka­bi­lir” diye konuştu.  

‘TRABZONSPOR ACELE ETTİ’

Trab­zons­por’un, UE­FA’ya baş­vu­ru için bi­raz da­ha bek­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Üner, “Trab­zons­por'un baş­vu­ru­su hak­lı ama bi­raz­ da bek­le­me­si la­zım­dı. Bi­raz za­man­sız. Bek­le ba­ka­lım olay ne­re­ye gi­di­yor. Ama ar­tık Bor­do-Ma­vi­li­ler’i her­hal­de bık­tır­dı­lar. Ye­ni­den yar­gı­la­ma ka­ra­rın­dan son­ra Trab­zons­por da böy­le bir baş­vu­ru yap­tı. İki ku­lü­bün de bir­bir­le­ri­ne rest çe­ker gi­bi dav­ran­ma­la­rı doğ­ru de­ğil. İki ta­kım için de UE­FA'nın ka­ra­rı son ola­cak­tır. On­dan son­ra bir ham­le­le­ri kal­maz. UE­FA, ki­şi­lerle il­gi­li ka­rar verecek. Bel­ki UE­FA bu ka­rar­lar­dan son­ra baş­ka bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şa­bi­lir. Fe­de­ras­yo­na ya­zı ya­za­bi­lir. Bu ka­rar­la­rın bek­len­me­si ge­re­ki­yor­du” dedi.

17 Temmuz’da ne karar çıkabilir (Rez­zan Epöz­de­mir / AVUKAT)

*Biz UE­FA ola­rak bu dos­ya üze­rin­den bir ka­rar ver­dik. Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu di­sip­lin yar­gı­la­rı­nın ver­di­ği ka­ra­ra say­gı­lı­yız di­ye­bi­lir.

*Bi­zim ver­di­ği­miz ka­rar ile TFF’nin ver­di­ği ka­rar ara­sın­da ben­zer­lik ol­ma­sı la­zım. TFF’ye ka­ra­rı­nı­zı göz­den ge­çi­rin eğer ge­çir­mez­se­niz Mil­li ta­kı­mı­nız da­hil ol­mak üze­re birçok ce­za ala­bi­lir­si­niz di­ye­bi­lir. (An­cak, UE­FA’nın böy­le bir ham­le ya­pmasını çok dü­şük bir ih­ti­mal ola­rak gö­rü­yo­rum).

*Fe­ner­bah­çe’nin baş­vu­ru­su üze­ri­ne Trab­zons­por ile il­gi­li ce­za ver­me ih­ti­ma­li or­ta­ya çı­ka­bi­lir.

Gerekenleri söyledim

Gelişmelerin odağındaki isimlerden eski Sivassporlu Mehmet Yıldız, noter tasdikli ifadesi olup olmadığını ne yalanladı ne doğruladı. “Gerekenleri söyledim” dedi

Fe­ner­bah­çe, ön­ce­ki gün Trab­zon- s­por ile il­gi­li UE­FA’ya şi­ka­yet­te bu­lu­nul­du­ğu­nu ve so­ruş­tur­ma açıl­dı­ğı­nı du­yur­muş­tu. Fe­ner­bah­çe’nin UE­FA’ya gön­der­di­ği 40 say­fa­lık dos­ya­da en güç­lü da­ya­na­ğı­nın fut­bol­cu Meh­met Yıl­dız ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.      

‘Hep ba­şa dö­nü­lü­yor’

2010-11 se­zo­nu­nun son ma­çın­da Fe­ner­bah­çe ile Si­vass­por ma­çı ön­ce­si Trab­zons­por’dan teş­vik p­ri­mi gön­de­ril­di­ği ile­ri sü­ren Meh­met Yıl­dız’ın no­ter tas­dik­li ifa­de­sinin UE­FA’ya de­lil ola­rak su­nu­la­ca­ğı ile­ri sü­rü­lü­yor.Bu ko­nu ile il­gi­li Meh­met Yıl­dız’a ulaş­tık. Ön­ce ko­nuş­mak is­te­me­di­ği­ni di­le ge­tir­di.No­ter tas­dik­li ifa­de ver­di­ği­ni ya­lan­ma­ma­sı da doğ­ru­la­ma­ma­sı da dik­kat çek­ti. Yıl­dız ar­dın­dan, “Ben bu ko­nu­da ge­re­ken­le­ri söy­le­dim. Bu ko­nu­da hep ba­şa dö­nü­lü­yor” de­di.Trab­zon­lu hu­kuk­çu­lar ise ken­di­le­ri­ne ge­len 40 say­fa­lık şi­ka­yet di­lek­çe­sin­de Meh­met Yıl­dız’ın mah­ke­me­ye ver­di­ği ifa­de­nin yer al­dı­ğı­nı, no­ter tas­dik­li bir ifa­de­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ler.

Meh­met Yıl­dız ne de­miş­ti?

Meh­met Yıl­dız, Mec­nun Ot­yak­maz’a “Fe­ner­bah­çe-Si­vass­por ma­çı­nın 1  haf­ta ön­ce­si Si­vas’ta de­di­ko­du­lar ya­pı­lı­yor­du. So­yun­ma oda­sın­da fut­bol­cu­lar bir ara­day­ken Trab­zon’dan bi­ri­le­rin gö­rüş­mek is­te­dik­le­ri­ni duy­dum. Ben­ de ge­lip si­ze ilet­tim. Bir ra­kam ko­nuş­ma­dım. Han­gi fut­bol­cu­la­ra böy­le bir tek­lif gel­di­ği­ni bil­mi­yo­rum” de­miş­ti.

Tape savaşları

Trabzonspor hukukçuları şimdi UEFA’ya verilecek savunma üzerinde çalışıyor. Avukatlar Fenerbahçe’nin 40 sayfalık şikayet başvurusunda polis fezlekelerinin ve tapelerin yer aldığına dikkat çekiyor. Trabzonspor Hukuk Kurulu “Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinden beri polis fezlekelerinin ve tapelerin bir anlamı olmadığını savunuyordu. Bizi bunlar üzerine şikayet etmeleri ilginç” dedikleri öğrenildi. Fenerbahçe hukukçularının ise UEFA’ya “Bize bu polis fezlekeleri ve tapeler üzerinden ceza verdiniz. Alın size Trabzon hakkında tapeler. Siz de Trabzonspor’a teşvikten ceza verin” diyecekleri öğrenildi.

TFF’den savunma istenmedi

Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye yönelik olarak yaptığı şikayette Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da savunma isteyen UEFA’nın Fenerbahçe’nin Bordo-Mavililer’e yönelik olarak yaptığı şikayette ise TFF’den savunma istememesi dikkat çekti. UEFA, sadece Trabzonspor’dan savunma talep etti.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Flaş Tartışma!18 Mart 2016 Cuma 20:06
 • Cardozo Gidiyor Mu? Resmi Açıklama Geldi...11 Şubat 2016 Perşembe 12:42
 • Usta: 'Türk Futbolunda Yeni Bir Dönem Başlıyor'09 Aralık 2015 Çarşamba 10:20
 • Erman Toroğlu: ''Bu Trabzonspor Hesap Bozar''23 Ağustos 2015 Pazar 03:29
 • Çalımbay İmzayı Attı16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Galatasaray’a Mı Gidiyor?16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Şampiyon Yurda Döndü16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Akhisar Belediyespor Artık Ona Emanet16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Demirören’den Fatih Terim’e Yöneticilik Teklifi16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Milliler İtalya’yı Yenerek Turu Garantiledi16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Tayfa Haber - ÖZEL-
  Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Tayfa Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0538 363 9461 | Haber Yazılımı: CM Bilişim