• BIST 105.324
 • Altın 146,596
 • Dolar 3,4727
 • Euro 4,1687
 • Trabzon 22 °C
 • Giresun 22 °C
 • Ordu 20 °C
 • Rize 21 °C
 • Gümüşhane 13 °C
 • Samsun 20 °C
 • Bayburt 11 °C
 • Artvin 20 °C

Aziz Yıldırım Ne Zaman İçeri Girecek ?

Aziz Yıldırım Ne Zaman İçeri Girecek ?
Eski İstihbarat Şube Müdürü Yılmazer’in “Başbakan’ın talimatıyla 2011’deki şike operasyonu genel seçim sonrasına bırakıldı” sözlerinin ardından benzer bir gelişme daha yaşandı.
Aziz Yıldırım Ne Zaman İçeri Girecek ? Aziz Yıldırım Ne Zaman İçeri Girecek ?

İs­tan­bul İs­tih­ba­rat es­ki Şu­be Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­zer, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ken­di­le­ri­ne ta­li­mat ve­re­rek şi­ke ope­ras­yo­nu­nu  12 Haziran 2011’de­ki ge­nel se­çim­ler son­ra­sı­na bı­rak­tı­rdı­ğını id­di­a et­miş­ti. Ben­zer bir gi­ri­şi­min de 30 Mart ye­rel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de ya­şan­dı­ğı ile­ri sü­rül­dü. “Şi­ke­” dos­ya­sı­nın Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­da nor­mal dos­ya­la­ra oran­la da­ha uzun sü­re bek­le­til­me ne­de­ni­nin ye­rel se­çim­ler ön­ce­si Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası­nın tep­ki­si­ni çek­me­mek ol­du­ğu id­di­a edil­di. Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ha­san Er­bi­l’­e dos­ya­nın 30 Mart son­ra­sı ye­rel mah­ke­me­ye gön­de­ril­me­si ri­ca­sın­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di.

SE­ÇİM SON­RA­SI CE­ZA­EVİ­NE Gİ­RE­CEK­LER

Şi­ke dos­ya­sı­nın, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­da nor­mal dos­ya­la­ra oran­la da­ha uzun kal­ma­sı ku­lis­ler­de ‘ye­ni­den in­ce­le­me ya da ‘i­ti­ra­z’ ka­ra­rı ve­ri­le­bi­le­ce­ği yo­rum­la­rı­na ne­den ol­muş­tu. Yar­gı­tay 5. Ce­za Da­ire­si ta­ra­fın­dan ka­ra­ra bağ­la­nan ve 17 Oca­k’­tan bu ya­na Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­da bek­le­ti­len “şi­ke­” dos­ya­sı­na iliş­kin il­ginç bir ay­rın­tı or­ta­ya çık­tı. Baş­sav­cı Er­bi­l’­e ia­de-i zi­ya­ret­te bu­lu­nan Ba­kan Boz­da­ğ’­ın bu gö­rüş­me­de, Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ona­nan şi­ke da­va­sı­na iliş­kin dos­ya­nın ye­rel mah­ke­me­ye 30 Mart se­çim­le­rin­den son­ra gön­de­ril­me­si ri­ca­sın­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Yar­gı ku­lis­le­rin­de, Fe­ner­bah­çe ca­mi­ası­nın tep­ki­sin­den çe­ki­nil­di­ği ve bu tep­ki­nin san­dı­ğa yan­sı­ma­ma­sı için Ba­kan Boz­da­ğ’­ın dev­re­ye gir­di­ği be­lir­ti­li­yor. Çün­kü dos­ya­nın ye­rel mah­ke­me­ye gön­der­me­si­nin ar­dın­dan Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım ve çok sa­yı­da ki­şi­nin ha­pis ce­za­sı uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­cak.  Yıl­dı­rım ka­lan 3 yıl 2 ay­lık ce­za­sı­nı ta­mam­la­mak üzere ce­za­evi­ne gön­de­ri­le­cek.

YAR­GI­TAY CE­ZA­LA­RI ONAMIŞTI

3 Tem­muz 2011 yı­lın­da pat­lak ve­ren şi­ke da­va­sın­da son ka­rar mer­ci­i Yar­gı­tay, 5. Ce­za Da­ire­si ka­ra­rı­nı 17 Oca­k’­ta açık­la­dı. Yar­gı­tay, Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım hak­kın­da ‘şi­ke ve teş­vik pri­mi suç­la­rı­nı iş­le­mek ama­cıy­la suç ör­gü­tü ku­rup yö­net­me­k’ suç­la­rın­dan ver­di­ği ce­za­la­rı ona­dı. Yıl­dı­rım, ce­za­evin­de kal­dı­ğı sü­re dik­ka­te alın­dı­ğın­da 3 yıl 2 ay da­ha ha­pis ya­ta­cak. Yıl­dı­rım, Yar­gı­ta­y’­ın ka­ra­rı­nı hu­ku­ka ay­kı­rı ve si­ya­si bul­du­ğu­nu be­lir­te­rek ka­ra­rı ta­nı­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş­ti.

Şike operasyonu da seçim sonrasına bırakılmış

İs­tan­bul İs­tih­ba­rat eski Şu­be Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­zer, geç­ti­ği­miz gün şi­ke ope­ras­yo­nu ile il­gi­li BU­GÜN TV’­de sar­sı­cı bil­gi­ler ver­miş­ti. Yıl­ma­zer, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın şi­ke ope­ras­yo­nun­dan, ön­ce­den ha­be­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ken­di­si­ne şi­ke ile il­gi­li bir dos­ya sun­duk­la­rı­nı ak­tar­dı.

‘ÇOK MEMNUN OLDU’

Baş­ba­ka­n’­ın ta­li­ma­tıy­la şi­ke ope­ras­yo­nu­nun 2011 Ha­zi­ra­n’­da ya­pı­la­cak mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri son­ra­sı­na bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Yıl­ma­zer şöy­le ko­nuş­tu:

“Ta­bi­i se­çim­ler­den son­ra­ya kal­sın di­ye bir ta­li­mat. Ope­ras­yo­nun za­man­la­ma­sı bi­li­yor­su­nuz öy­le ka­nun hük­müy­le sı­nır­lan­mış bir şey de­ğil, es­nek bir ko­nu. Bir ope­ras­yo­nu bu­gün de ya­pa­bi­lir­si­niz, 3 ay son­ra da, 6 ay son­ra da. Baş­ba­ka­n’­dan böy­le bir has­sa­si­yet gel­di. Ar­ka­daş­lar as­lın­da ope­ras­yo­na ha­zır sa­fa­hat­ta dos­ya­yı ver­miş­ler­di. Bek­le­me­si yö­nün­de bir şey ol­du. Ne ka­dar bek­le­di onu da çok net ha­tır­la­mı­yo­rum. ’”
 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Flaş Tartışma!18 Mart 2016 Cuma 20:06
 • Cardozo Gidiyor Mu? Resmi Açıklama Geldi...11 Şubat 2016 Perşembe 12:42
 • Usta: 'Türk Futbolunda Yeni Bir Dönem Başlıyor'09 Aralık 2015 Çarşamba 10:20
 • Erman Toroğlu: ''Bu Trabzonspor Hesap Bozar''23 Ağustos 2015 Pazar 03:29
 • Çalımbay İmzayı Attı16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Galatasaray’a Mı Gidiyor?16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Şampiyon Yurda Döndü16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Akhisar Belediyespor Artık Ona Emanet16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Demirören’den Fatih Terim’e Yöneticilik Teklifi16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Milliler İtalya’yı Yenerek Turu Garantiledi16 Haziran 2015 Salı 12:13
 • Tayfa Haber - ÖZEL-
  Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Tayfa Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0538 363 9461 | Haber Yazılımı: CM Bilişim